search  
 
Samenwerking


Home

Who are we?

Why
register?


Signup for
registration


Online registration

Log in to register
your trial


Search a trial

NRT en CCMO

Contact

NEDERLANDS

MetaRegister
van CCT (UK)


ISRCTN-Register
van CCT (UK)Het Nederlands Trialregister is onderdeel van het Dutch Cochrane Centre, ťťn van de centra van de internationale Cochrane Collaboration.
Deze internationale non-profit organisatie van hoofdzakelijk vrijwilligers verzamelt en analyseert alle mogelijke gegevens over klinische studies om ze vervolgens in zogeheten systematische reviews samen te vatten. Vooralsnog zijn de Cochrane-onderzoekers afhankelijk van officiŽle publicaties, of van handmatig speurwerk in congresverslagen. Een openbaar prospectief trialregister zal het reviewwerk niet alleen makkelijker maken, maar zeker ook vollediger.

In samenwerking met andere belanghebbende partijen heeft het Dutch Cochrane Centre een prospectief Nederlands trialregister opgericht, waarin op vrijwillige basis in Nederland startend en lopend onderzoek naar de werkzaamheid van interventies in de gezondheidszorg wordt aangemeld. Aan de landelijke werkgroep nemen vertegenwoordigers van diverse belanghebbende partijen deel zoals ZonMw, de Nederlandse Vereniging van de Research-georiŽnteerde Farmaceutische Industrie (NEFARMA), de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), de Gezondheidsraad (GR), de Raad voor Gezondheidszorgonderzoek (RGO), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het College voor zorgverzekeringen (CVZ). De Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO) vervult de rol van adviseur.

Door ZonMw werd een startsubsidie toegekend voor de oprichting van het Nederlands Trialregister, inmiddels wordt de oprichting en exploitatie van het register tevens financieel gesteund door de Gezondheidsraad, de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF), de Stichting Aids Fonds, de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).